REPORT DI MONITORAGGIO CIVICO
Izvještaj o provedbi projekta CASCADE

Inviato il 31/03/2023 | di CAscadeR1

Descrizione

Projekt CASCADE imao je za cilj razviti skup usklađenih i koordiniranih akcija za poboljšanje znanja, ocjenu kvalitete i procjenu ranjivosti kopnenih, obalnih i morskih ekosustava u Italiji i Hrvatskoj s konačnim ciljem obnove ugroženih vrsta i pružanjem potpore integralnom upravljanju obalnim područjem. Projekt se provodio na ukupno 11 pilot područja na kojima se nastojalo procijeniti biološku raznolikost morskih ekosustava, uspostaviti akcije obnove ugroženih vrsta, kao i procijeniti utjecaj ekstremnih događaja na ekosustave. Uz navedeno, projektnim aktivnostima nastojala se podići svijest o onečišćenju i zagađenju morskih ekosustava zbog (ne)svjesnog ljudskog utjecaja.
Vodeći partner na projektu bila je talijanska regija Apulia. U projektu je sudjelovalo ukupno devetnaest (pridruženih) partnera, od kojih sedam hrvatskih (Grad Nin, Institut Ruđer Bošković - Centar za istraživanje mora, Dubrovačko-neretvanska županija, Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, Jadranski edukativno-istraživački centar – ATRAC, Javna ustanova „More i krš“ te Istarska županija kao pridruženi partner). U Republici Hrvatskoj projektne aktivnosti provodile su se na četiri pilot područja - ušću rijeke Neretve, ušću rijeke Miljašić Jaruge, sjeveroistočnom dijelu Jadranskog mora te ušću rijeke Cetine. Hrvatski su partneri na raspolaganju imali 1.728.873,00 eura, odnosno 30% ukupnog budžeta u iznosu od 5.817.547,00 eura. Provedba projekta započela je 1. siječnja 2020., a završila 31. prosinca 2022. godine.

Projekt CASCADE odvija se u sklopu projekta prekogranične suradnje Interreg V-A - Italija-Hrvatska. Program pridonosi oslobođenju potencijala plavog rasta u Italiji i Hrvatskoj kroz ulaganje u istraživanje i investiranje u sektore plavog gospodarstva, unaprjeđenju zajedničkog praćenja klimatskih promjena i sprječavanja prirodnih rizika te pomaže razvoju pomorskog prometa s ciljem održivosti turizma i bolje prostorne raspodjele kretanja posjetitelja u regiji.

Avanzamento

Projekt je završen 31.12.2022. godine. Provedene su sve projektom predviđene aktivnosti.

Risultati

Useful and effective

Glavni rezultati projekta CASCADE:
- integrirani alati za praćenje i modleiranje
- provedene pilot akcije mekog obnavljanja / integrirani planovi upravljanja usmjereni prema ugroženim morskim vrstama i srodnih ekosustava
- uspostavljena podatkovna platforma koja prikuplja informacije i podatke vezane u praćenje
- uspostavljeni MSP, ICZM i LSI okviri za podršku odluka
- podržani prirodni ekosustavi radi postizanja boljeg stanja zaštite

Rezultati projekta CASCADE prema pilot područjima u Republici Hrvatskoj:
Pilot područje P4 - Na ušću rijeke Neretve uzorkovani su sediment, školjke i morska voda u kojima su analizirani različiti parametri s ciljem uspostave optimalnog sustava promatranja obalnih i otvorenih voda. U sklopu projekta Dubrovačko-neretvanska županija opremila je brod kako bi se spriječio rizik od onečišćenja mora te nabavila opremu vrijednu 111 tisuća eura za prevenciju onečišćenja na moru i procjenu morskog ekosustava. Nabavljeni su zaštitna brana za slučajeve onečišćenja mora, brodski kontejner, pomoćna brodica, skimer, odijela za intervencije prilikom poplava, izvanbrodski motor, kao i druga oprema koja je ustupljena na korištenje vatrogascima s područja dubrovačkog primorja. Za potrebe Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode nabavljeni su podvodni dron i ronilačka oprema.

Pilot područje P6 - Na ušću rijeke Miljašić Jaruge obavljeni su geomehanički istražni radovi, izrađen je matematički model valovanja te studija utjecaja na okoliš sa svrhom zaštite okoliša i odmuljivanja lučice. Dana 25. lipnja 2022. godine ronioci iz ronilačkog kluba Sv. Roko iz Bibinja u višesatnoj ekološkoj akciji čistili su ušće od nakupljenog otpada.

Pilot područje P8 - Na sjeveroistočnom djelu Jadranskog mora projektni je tim iz rovinjskog Centra za istraživanje mora prikupljao podatke o bioraznolikosti staništa i ekosustava, monitoringu i modeliranju ekosustava u Jadranskom moru te sudjelovao u uspostavljanju novih i unapređenju postojećih obalnih sustava za praćenje i upravljanje ekosustavima obalnih i otvorenih voda. Nabavljene su i dvije oceanografske bove, svojevrsni mobilni laboratoriji na moru opremljeni različitim uređajima, koje će znanstvenicima CIM-a omogućiti praćenje stanja Jadranskog mora.

Pilot područje P9 - Na ušću rijeke Cetine postavljena je multiparametarska sonda Aquatroll za mjerenje ekoloških uvjeta u moru. Provedeno je praćenje stanja naselja morske cvjetnice (lat. Cymodocea nodosa), a prvi je put snimljeno i stanje velikog grebena busenastog koralja (lat. Cladocora caespitosa). Također, pilotirana je obnova populacije strogo zaštićene i od 2021. godine kritično ugrožene plemenite periske (lat. Pinna nobilis).

Punti di debolezza

Projekt CASCADE nedovoljno se promovirao na nacionalnoj ili barem široj regionalnoj razini. Također, iako su se o ciljevima projekta informirali građani u lokalnoj zajednici, projektne aktivnosti uglavnom su usmjerene samo na neke skupine građana, primjerice djecu nižih razreda osnovne škole ili odrasle građane zainteresirane za temu i aktivnosti projekta. Navedeno je rezultiralo slabom prepoznatosti projekta u široj javnosti, što je šteta s obzirom na vrijednost i važnost projekta, posebno za priobalna područja.

Punti di forza

Neke od jakih strana projekta su: briga o morskim ekosustavima i zaštićenim vrstama, praćenje pritisaka na ekosustav pilot područja, uspostava monitoringa na ugroženim vrstama (npr. plemenita periska - Pinna nobilis), jačanje otpornosti ranjivih ekosustava, bolja opremljenost službi za sprječavanje onečišćenja na priobalnom području, podizanje svijesti lokalnog stanovništva o klimatskim promjenama i važnosti očuvanja ekosustava, smjernice za daljnje djelovanje

Rischi

Projekt bi se u budućnosti mogao suočiti s izazovima u održivosti. Smatramo da su projektni partneri trebali u projektne aktivnosti više uključiti dionike lokalne zajednice - npr. više informirati građane u lokalnoj zajednici o provedbi projekta, ciljevima projekta i glavnim doprinosima, kao i educirati ih kako bi i oni sami mogli doprinijeti zaštiti i očuvanju ekosustava.

Soluzioni e Idee

Predlažemo više informiranja i educiranja ljudi u lokalnoj zajednici o pitanjima kojima se projekt CASCADE bavi. Ljudski faktor djelomično je odgovoran za smanjenje bioraznolikosti kroz zagađenje mora, ribarstvo i sl., stoga je ljude potrebno educirati primjerice o ugroženosti i zaštiti plemenite periske, štetnosti zagađivanja morskog okoliša, utjecaju ribolova na morske ekosustave i sl.
Također, primijetile smo da gotovo nitko od projektnih partnera nije kao interesnu skupinu prepoznao srednjoškolce dok smo mi kroz provođenje ankete u našoj školi otkrile da 97,3% srednjoškolaca smatra da je tema kojom se bavi projekt CASCADE važna tema te je za ovu temu zainteresirano čak 87% ispitanih srednjoškolaca (ukupno ih je u istraživanju sudjelovalo 75).

L'INDAGINE

Come sono state raccolte le informazioni?

  • Web research
  • Interview with people responsible for the project's planning
  • Interview with other types of people
  • Interview with people responsible for the project's implementation

Istraživanje smo proveli s predstavnicima projektnih partnera u Republici Hrvatskoj:

Iva Slade, Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije
dr. sc. Ivana Ujević, Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša pri Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu
Anja Pilepić, stručna suradnica Jadranskog edukativnog-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora – ATRAC
Borjan Andrija Peša, viši stručni suradnik za javnu nabavu i razvoj lokalne samouprave Grada Nina
Dujo Vlastelica, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim djelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „MORE I KRŠ“
dr.sc. Daniela Marić Pfannkuchen, viša znanstvena suradnica Centra za istraživanje mora pri Institutu Ruđer Bošković

Domande principali

1. pitanje: Ukratko opišite kako i zašto ste se odlučili sudjelovati u projektu CASCADE? - Borjan Andrija Peša, viši stručni suradnik za javnu nabavu i razvoj lokalne samouprave Grada Nina
2. pitanje: Koje biste glavne rezultate projekta CASCADE izdvojili na Vašem pilot području? - dr.sc. Daniela Marić Pfannkuchen, viša znanstvena suradnica Centra za istraživanje mora pri Institutu Ruđer Bošković

Risposte principali

1. odgovor: Cilj je bio istražiti i sanirati štetu nastalu poplavom i stvaranjem naplavnih nanosa na ušću Miljašić Jaruge. U poplavi 2017. godine je ušće i korito rijeke jako oštećeno. Korito je djelomično zatrpano nanosom zbog neuređenosti obale riječice, neuređeno je, obraslo travom i niskim raslinjem, a postojeća kamena obloga je oštećena, te na dijelovima potpuno urušena. Urušene građevine i korito s nataloženim nanosom smanjuje protočni profil vodotoka te na dijelovima toka dolazi do uspora, uništava tlo korita riječice te donosi otpad u more gdje se izljeva. Projektom CASCADE će se istražiti bioraznolikost područja, napraviti geomehanički istražni radovi, matematički model valovanja kao i studija utjecaja na okoliš, a sve sa svrhom odmuljivanja lučice i zaštite okoliša.

2. odgovor: U okviru projekta razvijani su modeli, puno se saznalo o svakom pojedinom pilot području, unutar našeg pilot područja opisan je biodiverzitet unutar planktonske zajednice molekularnim metodama NGS, te je uspoređen sa check listama koje su postojale za područje, a liste su i proširene.